STARTER SOLUTIONSALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassingen algemene voorwaarden

1.1. Algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met Starter Solutions, ook al staan er op de documenten strijdige bepalingen vermeld van de klant. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Starter Solutions.

Artikel 2. Orderbevestiging aanbiedingen en offertes

2.1. De aanbiedingen en offertes van Starter Solutions zijn vrijblijvend tot de aanvaarding van de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de offerte ongewijzigd binnen de acht kalenderdagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar Starter Solutions. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant zich aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
De uitvoering van de bestelling start vanaf de ontvangst van een afgesproken voorschot.
2.2 Alle wijzigingen tijdens of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Bestelling annuleren

3.1. Zolang Starter Solutions haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat, kan de klant de bestelling annuleren vermits een betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. De leveringdatum wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Starter Solutions niet. Bij vertragingen op leveringen geeft de klant geen recht op prijsvermindering of schadevergoeding, noch op de ontbinding van overeenkomst.
4.2. Wanneer de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd, indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Facturen van Starter Solutions kunnen contant of per overschrijving betaald worden of tenzij anders overeengekomen. Betwistingen dienen binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Starter Solutions kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
5.2. Facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Starter Solutions. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
5.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Starter Solutions, is de klant aan Starter Solutions een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Starter Solutions zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Starter Solutions gemaakte creaties niet gebruiken.
5.4 Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.
5.5 Wanneer webprojecten on hold worden gezet door de klant geven die geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 4 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.
5.6. Starter Solutions is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Starter Solutions zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Starter Solutions gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 6. Aansprakelijkheid – Algemeen

6.1. Starter Solutions verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Starter Solutions zijn middelenverbintenissen. Starter Solutions is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 4 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 4 weken definitief.
6.2. Starter Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Starter Solutions zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Starter Solutions of een aangestelde.
6.3. De aansprakelijkheid van Starter Solutions met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Starter Solutions. De totale aansprakelijkheid van Starter Solutions, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Starter Solutions werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
6.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Starter Solutions geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
6.5. Starter Solutions kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd door de klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid software

7.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of–storing, blikseminslag) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Onder Intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, en computerprogramma’s.
8.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Starter Solutions ontwikkelde sites.
8.3. De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van Starter Solutions gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 5.4). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en – vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Starter Solutions werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Starter Solutions verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
8.4. De Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Starter Solutions of een derde waarmee Starter Solutions hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Starter Solutions, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
8.5. De klant zal de Intellectuele eigendomsrechten van Starter Solutions te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Starter Solutions onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele eigendomsrechten van Starter Solutions waarvan hij kennis neemt.

Artikel 9. Hostingdiensten

9.1. Voor de hosting werkt Starter Solutions samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Starter Solutions de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
9.2. De hostingdiensten worden door Starter Solutions aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Starter Solutions en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Starter Solutions over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 10. Risico

10.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Starter Solutions bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Starter Solutions, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Starter Solutions staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Starter Solutions. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 12. Onderhoudscontract

12.1 Na de contractuele garantieperiode van 4 weken werken we verder onder een onderhoudscontract/servicecontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Starter Solutions het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Starter Solutions verleende diensten betalen, alsook de kosten die Starter Solutions moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag dat Starter Solutions nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Starter Solutions. Bovendien behoudt Starter Solutions het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Starter Solutions, heeft Starter Solutions de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven. 15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Starter Solutions persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Starter Solutions voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Starter Solutions.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Starter Solutions geen controle heeft, bevrijden Starter Solutions, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Starter Solutions en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Starter Solutions. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

Artikel 20. De creatie van onderscheidingstekens

20.1. Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord- beeldmerk te ontwikkelen voor u.
20.2. We willen er u wel op wijzen dat Starter Solutions niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.
20.3. Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.
20.4. We bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met het gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.
20.5 Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.